Search form

1 Corinthians 12:31

31 Imih dogor wanawanan o a kok gagamin a usar menatan inab inabowabow i akisin kunuwih kubai.

Naatu boun i boro ef gewasin anababatun ani’obaiyi kwana’itin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index