Search form

1 Corinthians 2:10

10Baise God Ayubinamaim iti sawar baina irerereb. Anayabin God taiyuwin Ayubin sawar etei so’ob; naatu God ana kirikirifot auman etei so’ob.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index