Search form

1 Corinthians 2:12

12It men iti tafaram ayubin tabaimih, baise God Anunin Kakafiyin biyafar i tabai, imih God ana baigegewasin abisa iyafar tabaib i boro karam tana’inan tanaso’ob.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index