Search form

1 Corinthians 2:14

14Orot yait Anunin Kakafiyin biyanamaim men ema’am God Anunin Kakafiyin biyanane usar tenan boro men nabow. Nati sawar i’itin i yabin en, naatu hai yabin auman men naso’ob. Anayabin iti sawar etei hai an i ayubine boro nafufun nayamutufur gewas.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index