Search form

1 Corinthians 5:1

Yait Ebiwa’an Kwanekwan Kwanabotait

1 Tur anonowar kwa wanawanamaim intabitabir baiwa’an kwanekwan i ra’at, Eteni Sabuw iyab God men hisusu’ub bowabow iti na’atube i men tisisinaf. Iti ao anayabin, ayu tur anowar orot ta kwa wanawanamaim i tamah aawan ufuyey hairi ti’inu’in.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index