Search form

1 Corinthians 5:10

10Iti ao i men sabuw iyab baitumatum atih hima tibiwa’an kwanekwan, tibikabat, tebabain, naatu umataratar tekwakwafirih haiwih isan ao’omih. Baise sabuw nati na’atube haiwih isan kwa boro tafaram ana yawas tutufin etei kwanakwahir.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index