Search form

1 Corinthians 5:11

11 Baise ayu ao i kwa taiyuw a sabuw baitumatumayah, iyab tibiwa’an kwanekwan, tibikabat, sawar umataratar tekwakwafirih, taituwah terararafih, tetomatom kwanekwan, tibifufuwen, i bairi men kwanaa kwanatom isan ao.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index