Search form

1 Corinthians 5:5

5 nati orot bowabow kakafin sisinaf i Satan kwanitin biyan ana kakafin nagurus, saise ata Regah nanan ana veya’amaim ayubin boro yawas nitin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index