Search form

1 Corinthians 5:7

7 Yeast atamanin i kwaisaroun, saise kwa boro faraw boubun wanawanan ana yeast en kwanamatar, boun kwama’am na’atube kwanama. Anayabin Keriso Tar Nowaten ana sheep natun i sibor yai’ika.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index