Search form

1 Corinthians 6:1

Baitumatumayah Hai Yamutufuren Tur

1Kwa taiyuw wanawanamaim o tura ta airi kwabi’osukwaraben, aisim kwabai kwan sabuw iyab God men hisusu’ub teyayabunei? Ana gewasin i boro kwatab kwatan sabuw iyab God hisusu’ub hitayabunei.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index