Search form

1 Corinthians 8:1

Sawar Murubih Isah Bay Tisisibor Ana Baibat

1 Boun i akokok bay sawar murubih isah kwasisibor isan kwakirum nan i anao kwananowar. Tur anababatun it etei’imak iti sawar isah i taso’ob. Naatu iti so’obamaim it wowabit tayen tabi’orot. Baise yabow i wowabit gewas orot babin tabibais.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index