Search form

1 Corinthians 8:10

10Anayabin o iso’ob abisa kusisinaf, imih o boro wagabur hai kwafiren bar wanawanan sibor inabow inaa. Baise orot ta ana not ririmin o na’i’iti boro fair na’atube nab naatu gem tafanamaim wagabur isah hisisibor boro nabow na.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index