Search form

1 Corinthians 8:13

13 Isan imih ayu abisa ani’aanimaim aiwa’an taituwau bowabow kakafin wanawanan re’er ayu nati for men ana’aan maiye, saise men ana sinaf maiye nare.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index