Search form

1 Corinthians 8:4

4 Sabuw afa bay wagabur isah hisisibor hibow te’aa isah anao kwananowar, wagabur i men God, naatu God i ta’imon maiyow, tafaram wanawanan men god ta sisibinamaim ema’am.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index