Search form

1 Corinthians int

Roube’aten Ana Tur

Paul ana fef wanatoro’ot Corinth isah kikirum, anayabin Corinth ekaleisia i wowab. Naatu tur nonowar wanawanahimaim i yababan gagamih maiyow himatar. Hai ma yawas naatu hai baitumatum i bi’afiy, imih ana fef kirum baibaisih isan. Nati ana veya’amaim Corinth i Greek hai bar merar gagamin ta naatu sabuw tafaram wanawanan menan ta ta etei i nati’imaim hima’am. Rome wanawanan Corinth i tafaram Akaiya ana bar merar gagamin. Nati bar merar wanawanan bowabow yumatan ta ta hibowabow, yawas ta ta naatu kwafiren auman ta ta hima hisisinaf.

Tur abarayan ana not gagamin i mi’itube sabuw tibaisih. Anayabin Corinth ekaleisia wanawanahimaim i kouseb mamatar, hibiwa’an kwanekwan, tabin wanawanan hibiwa’an kwanekwan, not gaigiwas sinaf i men ma’am, kwafiren wanawanan hiwewesar, Anun Kakafiyin ana usar bitih ana ef hisasa’ir. Naatu morobone misir maiye isan hikakasiy etei i sinaftobon tur gewasinamaim kubunabuna hai tur eowen.

Naatu teten 13 wanawanan God ana yabow siwar etei tafahimaim, ana sabuw bitih isan auman eo hinowar. Naatu kirisiyan sabuw i yabowamaim hinama hinabow.

Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid

Roube’aten ana tur (1.1-9)

Gamin ekaleisia wanawanahimaim (1.10–4.21)

Baiwa’an kwanekwan naatu orot ana nibur bairi hai ma yawas (5.1–7.40)

Kirisiyan sabuw naatu Eteni Sabuw (8.1–11.1)

Ekaleisia ana yawas naatu kwafiren (11.2–14.40)

Keriso morobone misir maiye naatu baitumatumayah

Sabuw Judea ekaleisia hai siwar hiyai hiyafar (16.1-4)

Paul akisin ana not naatu tur yomanin (16.5-24)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index