Search form

1 John 2:1

Keriso Ata Baiyawasenayan

1 Natunatu ayu iti fef akikirum, saise kwa bowabow kakafih men kwanasinafumih. Baise o yait bowabow kakafin inasisinaf na’at, Jesu Keriso ana Yawas Mutufurin Tamat nanamaim wasfafarit ebatabat boro nibaisit Tamah nifefeyan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index