Search form

1 John 2:18

Keriso Ana Kamabiy

18 Natunatu tafaram ana yomanin i na kabom, hio kwanowar Keriso ana kamabiy i boro nan, imih Keriso ana kamabiy moumurih maiyow iban boun hina hititaka. Imih itaban iti’imaim taso’ob mar yomanin i nakabom.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index