Search form

1 John 2:27

27 Baise kwa tafamaim Keriso Anunin Kakafiyin isuwai re’ere i ema’am. Imih kwa boro men yait ta ni’obaiyimih. Anayabin Anun Kakafiyin sawar etei ebi’obaiyi i turobe, men ta baifuwenamih. Imih abisa Anun kakafiyin ebi’obaiyi i kwanabosiyasiyar Keriso wanawananamaim kwanama.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index