Search form

1 John 3:12

12 It men Cain na’atube tanasinafumih, anayabin i demon nowan. Aisim tain easabun? Anayabin abisa sisinaf i kakafin, baise tain ana ef i mutufurin, imih men Cain sisinafube kwanasinafumih.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index