Search form

1 John 4:1

Tur Obe Anunin Kakafiyin Naatu Baifufuwenayan

1 Are au ofonah, sabuw etei Anun Kakafiyin bain hinarouw hinao men kwanitutumih, baise wantoro’ot kwanafufunih kwana’itin, turobe i God biyanane Anun Kakafiyin hibai ai en. Anayabin dinab baifufuwenayah moumurih maiyow hitit tafaram awan karatan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index