Search form

1 John 4:18

18Anababatun yabow wanawanan i men bir ema’am, baise uhewbitan boro bir kakafin nanun nabihir. Anayabin bir i baimakiy isan boro nibibiruwit. Baise yait dogor wanawanan yabow men ema’am o yabow ana ef men iso’ob.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index