Search form

1 John 4:20

20Orot yait nao, “Ayu God abiyabuw,” baise tain tuwan ebifa’ifai, nati orot i baifufuwenayan. Anayabin nati orot taintuwan itih bairi tema’am, baise men i biyabuwih, naatu God men i’itin boro mi’itube niyabuw.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index