Search form

1 John 4:3

3 Baise sabuw iyab hina’orereb Jesu i men Godane na, nati sabuw i men Anun Kakafiyin hibaimih. Baise Keriso ana kamabiy orot anunin hibai. Marasika hio kwanowar Keriso ana kamabiy wairafin i boro nan, naatu boun i na tafaram wanawananamaim titaka.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index