Search form

1 John 4:4

4 Baise natunatu, kwa i Tamat God nowan, dinab kakafih Keriso isan hibirakit kwawastanih. Anayabin Anun Kakafiyin wanawanamaim ema’am ana fair i ra’at. Tur anababatun ebi’obaiyi, men sabuw iyab iti tafaram ana wagabur hibow tema’am hai fair na’atube’emih.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index