Search form

1 John int

Roube’aten Ana Tur

John ana fef kikirum ana not gagamih i rou’ab. Ana baiyabayah sabuw koufair nitih saise God Natun Jesu Keriso ana baita’ayomaim hinama, naatu sabuw baifufuwenayah boro hinan baifuwen turamaim hini’obaiyih hai baita’ay hinagugurus isan i ebimatnuwih. Anayabin iti bai’obaiyenayah boro sabuw hinifufuwih, God Natun i boro orot babin biyahine nan, naatu yawas bain isan tafaram ana sawar inakwahiren. Baitumatum itinin anababatun i taituwa iniyabuwih, anayabin God i yabow naatu i ana sabuw i esisinafube hinasinaf. Anayabin yabowamaim kakafin boro inawasatan, men taituwat akisih isah taniyabow baise Jesu Keriso auman tanitumitum. Anayabin i God Natun naatu God ana Roubinen orot naatu Keriso i anababatun it isat morob.

Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid

Roube’aten ana tur (1.1-4)

Marakaw naatu gugumin (1.5–2.29)

God natunatun naatu Demon natunatun (3.1-24)

Turobe naatu baifuwen (4.1-6)

Yabow ana bowabow (4.7-21)

Wastanen ana baitumatum (5.1-21)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index