Search form

1 Peter 2:6

6 Buk Atamaninamaim iti na’atube hikirum,

“Kwa’itin, ayu agim gewasin arubin,

i Zion tafanamaim ayai,

agim etei hai ukwarih matar,

naatu yait nabitumitum boro men biyan na’ohow.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index