Search form

1 Peter 3:12

12Anayabin sabuw hai yawas mutufurin Regah ekakaifih,

naatu hai yoyoban isan tainin fa’iwa’an ma erubirub,

baise sabuw iyab kakafin tisisinaf Regah i kaun ebitih.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index