Search form

1 Peter 5:10

10Baise mar kafai kwanabi’akir ufunamaim, manaw kabeber ana God Keriso wanawananamaim ana marakaw wanatowanin bairi faram isan ea’afi boro nabobuna’i, nawowabfuti, fair nit, naatu kwanabatkikin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index