Search form

1 Peter 5:12

Merarayow Yomanin

12 Silas ana baibaisamaim ayu iti fef kabumin akirum kwa isa abiyafar, Silas i ana merar ayiy, bosunusunubayan orot gewasin. Ayu iti fef akikirum ana’an i akokok kwa tafa fair anayai naatu a tur ana’owen kwanaso’ob manaw kabeber Godane, i kwa wanawananamaim ma ebibaisi, imih i tafanamaim kwanabatkikin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index