Search form

1 Peter 5:5

5 Orot boub auman au’uwi, regaregah ai’in fanah kwanab. Kwa etei’imak, yara’iyen ana faifuw kwana’us turanah bairi kwanibaibaisbonen kwanabow. Anayabin Buk Atamaninamaim iti na’atube eo,

“Sabuw bai’o’orotoyah God men ekokok,

baise sabuw iyab teyayara’iyih God i ebibaisih.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index