Search form

1 Peter 5:9

9 Baise kwanarukouw, naatu a baitumatum tafanamaim kwanabatkikin, anayabin kwa kwaso’ob tafaram wanawanan taituwa baitumatumayah etei i bai’akir ta’imon wanawanan kwarun kwanan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index