Search form

1 Thessalonians 1:5

5 Anayabin aki Tur Gewasin kwa isa abai anan ana veya, men turawat abai anamih, baise fair naatu Anun Kakafiyin auman ayawas botabirin turobe so’ob isan abai ana. Naatu aki mi’itube kwa wanawanamaim bairi tama’am i kwaso’ob, nati i kwa a gewasin isan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index