Search form

1 Thessalonians 1:6

6 Kwa aki kwai’u’uri na’atube ata Regah kwai’u’ur, biyababan gagamih maiyow wanawanah kwarun, baise Anun Kakafiyinane Tur Gewasin nan i yasisiramaim kwabai.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index