Search form

1 Thessalonians 5:3

3 Nati ana Veya sabuw boro hinao, “It boro’obo tufuw yasisiramaim tanama.”

Naatu naniyan meyemeye gurugurusen boro natit nagurusih, men karam hinahaiw, ana itinin i naniyan meyemeye kek tufuwamih ebobotukwar na’atube.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index