Search form

1 Thessalonians int

Roube’aten Ana Tur

Thessalonica i Masedonia ana bar merar gagamin Rome wanawanan. Paul, Philipi bihamiy ufunamaim nati’imaim ekaleisia busuruf wowab. Men manin Jew sabuw hibusuruf Paul isan hibobowen, anayabin Judah sabuw hai baitumatumamaim hima’am Paul na Kirisiyan ana tur gewasin Ufun Sabuw isah bibinan ana veya etei buwih. Imih Paul hi’ukikin Thessalonica baihamiyin au Berea na isan hiu. Baise Paul na Corinth titit ufunamaim natun Timothy iyafar na baitumatumayah biyah tit hibowabow itih naatu matabir na hai yabow naatu hai bowabow mi’itube hibatkikin hibowabow Paul ana tur eowen.

Paul ana fef wantoro’ot Thessalonica baitumatumayah isah kirum saise koufair titih hitabatkikin. Anayabin hai baitumatum naatu hai yabow hibukikin ima’am ana tur nonowar isan hai merar yi, naatu i ana yawas mi’itube bairi hima’am isan nuhih kusib. Naatu Keriso ana matabir maiye isan wanawanahimaim kasiy mamatar isan kubuna hai tur eowen. Naatu murumurubih Keriso nanan ana veya boro hinamisir isan iuwih naatu eototofarih hinamabowabow Keriso namatabir.

Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid

Roube’aten ana tur (1.1)

Yasisir naatu merarayow (1.2–3.13)

Kirisiyan ana yawasamaim batkikin isan ana fefeyan (4.1-12)

Keriso enan ana obaiman tur (4.13–5.11)

Fefeyan tur (5.12-22)

Tur yomanin (5.23-28)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index