Search form

1 Timothy 2:15

15Baise baibin hai toub ana maramaim God boro nibaisih yawas nitih, nati i baitumatum, yabow naatu kakafiyinamaim hinabukikin hinama gewasin hinasisinaf na’at.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index