Search form

1 Timothy 2:6

6 God ana sabuw baiyawasih isan ana veya yakitifuw inu’in na titit ana maramaim, Jesu Keriso taiyuwin ana yawas yare sabuw etei tubunih botaitih hitit.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index