Search form

1 Timothy 2:9

9 Iban maiye ayu akokok baibin hai faifuw i hina’osen gewas, naatu aribuh men yumatan ta ta hina’am kwanikwaniy, sawar hai baiyah gagamih hinabow aribuhimaim hinaya hinakusisiar, naatu faifuw baiyah gagamih hina’osenamih,

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index