Search form

1 Timothy 3:2

2 Ekaleisia ana ukwarin orot aurin ubar en, a wan ta’imon, taiyuwin ana yawas nakaif gewas, nakakafiy, ana not rerekabin, merarayow wairafin, bai’obaiyen isan i karam,

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index