Search form

1 Timothy 3:7

7 Iti orot i sabuw iyab baitafaror atih ufun tema’am i tekakakafiy, saise i boro men wabin kakafinamaim hinayai naatu demon mowan ana warasa na’onamih.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index