Search form

1 Timothy 4:1

Matatoniwa’an Bai’obaiyenayah Kakafih Isah

1Anun Kakafiyin bebeyanamaim eo, mar boun iti yomaninamaim sabuw afa boro iti baitumatum hinihamiy, naatu wagabur baifufuwenayah fanan hinanowar nabonawiyih ef hinasair demon hai bai’obaiyen hini’ufunun.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index