Search form

1 Timothy 4:10

10 Tabow raro’ot ebababan, anayabin ata not etei God wanatowan ma’ama’anin tabitin, sabuw etei hai baiyawasenayan, naatu baitumatumayah i hai baiyawasenayan anababatun.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index