Search form

1 Timothy 4:7

7 Baifufuwen naatu kikifo hai binanakwar yabih en kwanihamiyen, naatu nati efanin kwa i kwani’a’ait gewas saise God kwani’ufunun gewas. Kwa God ana yawas gewasin kwani’a’ait kwanab.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index