Search form

1 Timothy int

Roube’aten Ana Tur

Timothy i Kirisiyan orot boubun ana tafaram Asia Minor wanawanan hinah Jew babin naatu tamah i Greek orot. Paul ana baitur naatu ana baibaisayan orot ana bowabow wanawananamaim hairi hima hireremor. Paul ana fef wantoro’ot i sawar buk etei tounu isah not kirum.

Ana fef wanawanan antoro’ot i ekaleisia wanawanan baifuwen ana bai’obaiyen isan ebimatanuw. Anayabin iti bai’obaiyen i Jew sabuw naatu Ufun Sabuw hai not higamuw ana’an hibai hin biyatane tafaram nowan imaim hiyai hio yawas bain isan i sawar wa’iwa’irih kwanaso’ob, bay gewasihiwat kwanaa naatu men kwanatatabin yawas boro kwanab. Iti fef wanawanan i ekaleisia mi’itube bain nunuw naatu kwafiren auman isan Paul eo kirum. Naatu bonawiyenayah naatu baibaisayah ekaleisia mi’itube bonawiyih isan auman i’obaiyih. Yomaninamaim Timothy ana binan eo mi’itube bowabow gewasin Keriso Jesu isan nabow naatu baitumatumayah hai kou’ay ta ta wanawanahimaim nabow nibaisih auman ana tur kirum iyafar.

Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid

Roube’aten ana tur (1.1-2)

Ekaleisia wanawanan ana bowabow naatu ana bowayah hai tur (1.3–3.16)

Timothy ana bowabow isan ana tur (4.1–6.21)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index