Search form

2 Corinthians 11:21

21 Ayu au biya’ohow, nati isan i anababatun ririmit sawar sinaf isan na’atube atao kwatanowar.

O yait ta abistan isan inao’ra’ara’at, karam inao’ra’ara’at, naatu ayu au tur i farafa koko’aw hai turabe ao baise ayu auman karam boro ana’ora’ara’at.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index