Search form

2 Corinthians 6:16

16 God men ebibasit uma taratar ana Tafaror Bar nowan hinamatar? Anayabin it i God ana Tafaror Bar ana ma’ama efan. God iti na’atube eo, “Ayu boro wanawanamaim anama ana remor, naatu Ayu i hai God, naatu i boro Ayu au sabuw.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index