Search form

2 Corinthians 7:7

7Naatu men i ana bainanawan akisin baise kwa auman koufair kwaitin. Mi’itube yababan gagamin maiyow ayu isou kwabaib aki ai tur eowen anowar, kwa dogor babanaika kwabiyababan, kwa a not gagamin maiyow ayu isou, isan imih ayu au yasisir i ra’at kwanekwan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index