Search form

2 Corinthians 9:7

7Orot babin ana notamaim bai’ab

baitinin isan enotanot, i nitinimo, men ereyababan nitin naatu men taiyuw nao’kikin. Anayabin orot yait ereyasisir ebitin God i isan ebiyabuw.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index