Search form

2 Corinthians int

Roube’aten Ana Tur

Paul ana baita’ay Corinth kirisiyan sabuw bairi i fokar, nati fokarin wanawanan Paul ana fef bairu’abin kirum sabuw isah. Kirisiyan sabuw afa tur fokarih hibow hitit Paul bairi hio higam, baise Paul dogoron babaneika ifefeyanih baitounuw isan naatu iti mamatar ana maramaim dogoron wanawnan yasisir awan karatan.

Ana fef wan kikirum wanawanan Paul ana baita’ay Corinth kirisiyan sabuw bairi isah eo, aisimamih tur fokarin isah eo bigigimih isan kukubuna naatu kirisiyan kou’ay wanawanan tebigeg. Naatu ekakawasa nati fokarin wanawanan bainatbuhuruwen naatu baitounuw matar yamutufurih. Naatu kirisiyan sabuw isah ifefeyanih ereyasisir siwar hinayei kirisiyan sabuw Judea tema’am abistan tekokok hinibaisih. Teten yomanin Paul turabarayah hai bowabow isan tafafar sabuw matan ta’amo bairi tebiw’ase’as Corinth wanawananamaim iyab taiyuwih nabinamaim hiya’ih te’o’o, aki i turobe turabarayah naatu Paul isan baifufuwenayan hirouw te’o’o.

Fef Wanawanan Tur Iti Na’atube Hi’asgidigid Roube’aten

Roube’aten (1.1-11)

Paul naatu kirisiyan sabuw Corinth tema’am (1.12–7.16)

Kirisiyan sabuw Judea tema’am hai siwar (8.1–9.15)

Paul turabarayah na’atube ma’am isan ana bowabow isan tafafar (10.1–13.10)

Yomanin (13.11-14)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index