Search form

2 John 1:1

1Tuwat ain biyanane, Kou’ay Bar kafai wanawananamaim natunatun bairi isah abiyabow men kafaita. Men ayu akisu kwa isa abiyabowamih, baise sabuw iyab tur obe hisoso’ob auman isa tibiyabow.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index